Tlakové láhve pro svařování – Pravidla BOZP a PO

revize_tlakovych_lahvi_decius

Bezpečné umístění lahví na přepravu plynů, kde je skladování tlakových nádob na plyny zakázáno a jaké osoby mohou s tlakovými lahvemi manipulovat, s odkazem na české technické normy.

Pro umístění tlakových lahví na přepravu plynů platí níže uvedené požadavky (viz část 7 a část 10 ČSN 07 8304) – výčet není úplný, zvláště nejsou zmíněny technické požadavky na sklad, jako například členění do požárních úseků, zajištění větrání aj.:

 1. samostatně svisle stojící nádoby musí být vhodně zajištěny proti pádu (např. řetízkem) a musí být opatřeny snímatelným ochranným kloboučkem;
 2. při skladování na volné ploše musí být vyčleněna samostatná plocha, je-li stanoveno více takových ploch, musí mít mezi sebou uličku minimální šíře 1 metru;
 3. odděleně se ukládají plné a prázdné tlakové lahve, místa pro uložení jsou označena tabulkami PLNÉ NÁDOBY a PRÁZDNÉ NÁDOBY;
 4. při umístění lahví na pracovišti, skladu, musí být zachován prostor pro snadný a rychlý únik (samozřejmě, lahve nesmí ztížit či znemožnit přístup k hlavním uzávěrům, k prostředkům požární ochrany),
 5. nejmenší vzdálenost pro umístění lahví od otevřeného ohně jsou 3 metry, od ostatních sálavých ploch taková, aby povrchová teplota lahve nepřekročila +50 °C – v případě překročení musí být lahve ochlazovány,
 6. skladované plyny – lahve se přepočítávají na lahve s vnitřním objemem 50 litrů
 7. v jedné provozní místnosti jednopodlažního objektu lze ukládat skupiny maximálně 6 lahví hořlavých a hoření podporujících plynů ve vzdálenosti 10 metrů od sebe (u ostatních plynů čítá jedna skupina 24 nádob);
 8. v jedné provozní místnosti jednopodlažního objektu není počet lahví pro netoxické a nežíravé plyny omezen;
 9. v jedné provozní místnosti vícepodlažního objektu smí být nejvýše 12 lahví, obsahuje-li jeden požární úsek více provozních místností, nesmí celkový počet nádob v takovém požárním úseku překročit 24 lahví;
 10. umístění tlakových nádob na plyny v místnosti musí být označeno na vstupních dveřích tabulkou se symbolem tlakové lahve i s uvedením druhu skladovaného plynu a počtu uložených lahví a bezpečnostní značkou zákazu kouření a vstupu s otevřeným ohněm;
 11. u vchodu do skladu s hořlavými či hoření podporujícími plynu musí být umístěny vhodné hasicí přístroje s odpovídající hasicí schopností.

Určitá specifika má uložení tlakových nádob na plyny, která jsou součástí systémů stabilního hasicího zařízení, a to jak co do počtu lahví, tak i charakteristice místnosti, jejího vybavení a zajištění. Specifická pravidla platí i pro umístění nádob určených pro svařování plamenem, řezání kyslíkem a pro umístění nádob s oxidem uhličitým a pro potravinářské plyny.

Snad jen pro úplnost dodejme, že je skladování tlakových nádob na plyny zakázáno:

 • v bytech,
 • v kancelářích, kuchyních, jídelnách (jednu nádobu lze umístit do místnosti pro čepování nápojů – součást výčepního zařízení),
 • v šatnách, sociálních zařízeních,
 • na půdách, ve světlících,
 • na únikových cestách a schodištích,
 • v průchodech a průjezdech či v jejich bezprostřední blízkosti,
 • ve veřejně přístupných místech,
 • v nevětraných a obtížně přístupných prostorech,
 • v kotelnách,
 • v suterénních prostorách, ve sklepích (jde-li o prostory pro skladování nápojů, je dovoleno umístění maximálně dvou provozních a dvou zásobních lahví s oxidem uhličitým),
 • v objektech s hořlavými konstrukcemi,
 • plyny těžší než vzduch v blízkosti šachet, studní, níže uložených pracovních či skladových míst – místa pod úrovní povrchu (nebezpečí hromadění uniklého plynu).

Ještě jednu skupinu základních podmínek při skladování tlakových lahví je potřebné zmínit. Tou skupinou je oprávnění obsluhy.

K manipulaci s tlakovými lahvemi je nutné pověřit osoby:

 • starší 18 let,
 • duševně a fyzicky způsobilé,
 • prokazatelně proškolené, tj. poučení + zaškolení + přezkoušení (1x za 3 roky ve smyslu čl. 12.6 ČSN 07 8304, vč. zohlednění dalších specifik pracovních prostorů a činností),
 • zdravotně způsobilé.

Neméně důležitou skupinou jsou požadavky na manipulaci s tlakovými lahvemi pro přepravu plynů a požadavky na jejich přepravu, zvláště přepravu vlastními dopravními prostředky. Ale to bychom již značně překročili základní rámec dotazu. Snad jen zdůraznění, že pro manipulaci, přemísťování, dopravu, skladování a vyprazdňování plynů z lahví musí být vypracován Místní provozní řád (ve smyslu č. 12.1 ČSN 07 8304 ve struktuře podle čl. 18 ČSN 38 6405).

Pro sklady plynů v rámci kterých se provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím musí být vypracována a vedena v souladu s §15, zákona č. 133/1985 Sb. V platném znění dokumentace požární ochrany v rozsahu ustanoveném §27 vyhlášky MV ČR č. 246/2001sb.

Zejména se jedná o:

 • Požární řád
 • Požární poplachová směrnice
 • Požární evakuační plán
 • Dokumentace zdolávání požárů
 • Požární kniha
 • Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců, odborné přípravy preventivní požární hlídky a preventivy požární ochrany s dokumentací o prpvedeném školení.
 • Bezpečnostní listy
 • Požárně bezpečnostní řešení stavby
 • Doklady o provozuschopnosti věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení

Veškerou dokumentaci BOZP a PO pro sklady technických plynů i svářecí pracoviště využívající tlakové lahve s technickými plyny Vám zpracuje naše firma  DECIUS spol. s r.o.(www.bozpmorava.cz)

Předejděte případnému potenciálnímu  nebezpečí zpracováním příslušné dokumentace naší firmou Decius spol. s r.o.

Zajistíme Vám zpracování kompletní dokumentace požární ochrany pro Vaši fotovoltaickou elektrárnu. Zajistěte si svou úvodní analýzu ještě dnes!