REVIZE TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Konzultace

 • konzultace ohledně provozování tlakových nádob

 • konzultace závad a jejich odstranění po návštěvě Inspektorátu práce

 • konzultace s odborníky z Inspektorátu práce a Institutu technické inspekce (ITI)

 • konzultace s autorizovanými osobami při certifikaci tlakových nádob pro provoz v EU

Školení

 • vyškolení, přezkoušení a zaškolení obsluh tlakových nádob

 • školení a přezkoušení topičů nízkotlakých kotelen

Dokumentace

 • Zajistíme „Pasport tlakové nádoby“ (nebo duplikát) v souladu s ČSN 69 0010, včetně pevnostního výpočtu, popřípadě doplníme výkresovou dokumentaci

 • Zajistíme prohlášení o shodě

 • Zajistíme návod k používání, zejména informace o bezpečnosti zařízení, identifikaci zařízení a upozornění na nebezpečí vyplývající z nesprávného používání (povinnost dle Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., příloha 1)

Revize tlakových nádob

Provoz tlakových nádob se řídí normou ČSN 690012 a návodem na obsluhu a údržbu vystaveným výrobcem případně dovozcem.Dále níže uvedenými:

 • Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

 • Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb ., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

 • Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb ., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách.

 • Zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

 • Nařízení vlády č. 20/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby.

 • Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení.

 • Zákon č.262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Zákoník práce.

 • ČSN 69 0010 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Části 1 až 12.

 • ČSN EN 764 Tlaková zařízení. Části 1 až 7.

 • ČSN EN 13445 Netopené tlakové nádoby. Části 1 až 6.

 • ČSN EN 286-1 Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík.Část 1: Tlakové nádoby pro všeobecné účely.

 

Druhy revizí a zkoušení nádob:

Výchozí  revize

…se provádí před uvedením nádoby do provozu. O výsledku musí být sepsána revizní zpráva, která je přílohou pasportu.

Provozní revize

… se provádí do dvou týdnů po zahájení provozu tlakové nádoby a další pravidelně nejpozději vždy po roce od předchozí provozní prohlídky. Zajišťovat pravidelné provozní revize je povinností provozovatele tlakové nádoby. Tyto pravidelné provozní revize provádíme také, po dohodě se zákazníkem.

Provozní revizí se kontroluje zejména:

 1. celkový stav nádoby, bezpečnostní výstroje regulačních uzavíracích a blokovacích zařízení, měřících přístrojů apod.

 2. zda zařízení dle bodu 1. jsou udržovány, kontrolovány a zda je vedena předepsaná dokumentace

 3. způsob provozu

 4. čistota a pořádek v okolí nádoby a bezpečný přístup k nádobám

 5. zda jsou výrobní štítky čitelné a nepoškozené

 6. zda obsluha splňuje podmínky čl.6 Přílohy

Vnitřní revize

… se provádí ve lhůtě ne delší než 5 let s přihlédnutím ke konstrukci, stavu a stáří nádoby, provoznímu médiu a zvláštním provozním podmínkám. Posuzuje se stav nádoby na zevní a vnitřní straně včetně všech výstupů a výstroje.

Zkouška těsnosti

…se provádí po každé vnitřní revizi a to provozním přetlakem. Provádí se zpravidla hydraulicky nebo pneumaticky.

Tlaková zkouška

…se provádí nejpozději 1x za 9 let od předchozí tlakové zkoušky zkušebním přetlakem. Provádí se zpravidla vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou a to:

 • po každé opravě nebo rekonstrukci

 • po provozní přestávce delší než 2 roky, pokud je to na základě vnitřní revize shledáno nutným

 • po přemístění nádoby, pokud je to podle vnitřní revize nutné po překročení nejvyššího provozního tlaku, nebo teploty, při kterých mohlo dojít ke ..

Kontaktujte nás